โรงพยาบาลลาดยาว

ระบบบริการ

                 ระบบบริหารความเสี่ยง

                         E-Document

                        จองห้องประชุม

                    ระบบติดตามรายได้ 

                            My Data

                  งานพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง

                      OPD CARD เก่า

                    เรือนเพาะชำปัญญา

                           nsn.HDC

ระบบรายงาน

                ระบบบันทึกกิจกรรม p4p

ประวัติการรับบริการ

                         ladyao cloud

PACS Xray History

                           คลีนิกกัญชา

สถานการณ์ผู้ป่วยใน

Scroll to top