โรงพยาบาลลาดยาว

Work Smart & Good Performance

เก่งคิด เก่งทำ มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงาน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง​

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

Recent Posts

ภาพกิจกรรม

facebook

ระบบบริการ

                 ระบบบริหารความเสี่ยง

                         E-Document

                        จองห้องประชุม
                           

                    ระบบติดตามรายได้ 

                            My Data

                  งานพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง

                      OPD CARD เก่า

                    เรือนเพาะชำปัญญา

                           nsn.HDC

ระบบรายงาน

                     ระบบแจ้งซ่อมบำรุง 

ประวัติการรับบริการ

                         ladyao cloud

PACS Xray History

                           คลีนิกกัญชา

สถานการณ์ผู้ป่วยใน

Scroll to top