โรงพยาบาลลาดยาว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมรางระบายนํ้า

จังหวัดนครสวรรค์มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมรางระบายนํ้า ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๕,๔๘๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) รายลละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
1. ประกาศประกวดราคา
2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
3. แบบก่อส้าง
4. แผนผังก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมรางระบายนํ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top