โรงพยาบาลลาดยาว

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การเปิดเผยข้อมูล

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
   1.คำสั่ง/กรอบแนวทาง 
          1.1 บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์
           1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์
           1.3 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
           1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
          2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบ 2564)
          2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
   1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
       1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
       1.2 นโยบายของผู้บริหาร
       1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
       1.4 หน้าที่ และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
       1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
       1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เ กี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
       1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์      
   2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์    
   3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
   4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
   5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
   6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
   8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
   9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
   10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
   11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
   12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
   13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
   14. คู่มือ ขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
   15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
   16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  
   17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
       17.1 รายงานการเวิคเราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2564)
       17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี
       17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี
             - ไตรมาส 1 (ต.ค.64 - ธ.ค.64)          
        17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และ แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
       17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1)
       - ไตรมาส 1 (ต.ค.64 - ธ.ค.64)               
      แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564
   1. บันทึกข้อความขอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
   2. รายงานการเวิคเราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุ วันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
       1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
        1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
        1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
     1.4 คำสั่งมองหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
       1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
   2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
       2.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
          ไตรมาส 1 (ต.ค.64 - ธ.ค.64)
          ไตรมาส 2
          ไตรมาส 3
          ไตรมาส 4
       2.2 รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
        ไตรมาส 1 (ต.ค.64 - ธ.ค.64)
          ไตรมาส 2
          ไตรมาส 3
          ไตรมาส 4
       2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
          ไตรมาส 1 (ต.ค.64- ธ.ค. 64)
   3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
       3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ
       3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
       3.4 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   ไตรมาส 1
     1. บันทึกข้อความขอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
     2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
         - เดือนตุลาคม 2564
         - เดือนพศจิกายน 2564
        - เดือนธันวาคม 2564
     3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - นโยบาย ITA
MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาบุคลากร
   - หลักฐาน
MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   - รายงานกรประเมิน
MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทําผิดวินัย
   - การอบรมให้ความรู้

การส่งเสริมความโปร่งใส

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
   - การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน
MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
   - ส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

การรับสินบน

MOIT 13 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
   - มาตรการ และระบบป้องกันการรับสินบน
MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
   - มาตรการ และระบบป้องกันการรับสินบน

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
   - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
   1.บันทึกขออนุมัติขอจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบฯ
   2.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
   3.แบบฟอร์มคำขอเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์
MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
   - การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี
MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
   - มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   - รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
   - การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี
MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
   - การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี
MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เครารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
   - การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี

ITA 2565
Scroll to top