โรงพยาบาลลาดยาว

Organization Chart

แผนผังองค์กร

นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลาดยาว

โทรศัพท์ 056-385011-3 ,056-385017-8 โทรสาร 056-385014
 • งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 056-385013 ,385017 – 8 ต่อ 403 หรือ 056-385020 สายตรง
 • งานผู้ป่วยนอกอาคารใหม่  056-385013 ,385017 – 8 ต่อ 402 งานผู้ป่วยนอกอาคารเก่า 056-385011-2 ต่อ 145
 • งานเวชระเบียนอาคารใหม่  056-385013 ,385017 – 8 ต่อ 459 งานเวชระเบียนอาคารเก่า 056-385011-2 ต่อ 114 หรือ 056-385019 สายตรง
 • งานประกันสุขภาพอาคารใหม่ 056-385013 ,385017 – 8 ต่อ 457 งานประกันสุขภาพอาคารเก่า 056-385011-2 ต่อ 109 หรือ 056-385028 สายตรง
 • งานจิตเวช และยาเสพติด 056-385011-2 ต่อ 209 
 • งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด  056-385011-2 ต่อ 118
 • งานแพทย์แผนไทย 056-385011-2 ต่อ 126
 • ‘งานคลีนิกหมอครอบครัว PCC 056-385011-2 ต่อ 156
 • งานคลินิกรักษ์สุขภาพ 056-385011-2 ต่อ 202
 • งานหลังคลอด วางแผนครอบครัว 056-385011-2 ต่อ 137
 • งานทันตกรรมอาคารใหม่ 056-385013 ,385017 – 8 ต่อ 409 งานทันตกรรมอาคารเก่า 056-385011-2 ต่อ 113
 • งานผ่าตัดอาคารใหม่ 056-385013 ,385017 – 8 ต่อ 436 ,437  งานผ่าตัดอาคารเก่า 056-385011-2 ต่อ 116      
Scroll to top